Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

provozovatele portálu  BavimeHrou.cz


SLOVNÍK POJMŮ:

ZÁŽITEK             - událost jakéhokoli charakteru (akce, hra, zážitek, kurz, workshop, výprava, závod)
PORTÁL              - webové stránky www.bavimehrou.cz, na kterých se prezentují/prodávají Zážitky                              

AGENTURA        - provozovatel Portálu, zážitková agentura
POUKAZ              - voucher opravňující k účasti na Zážitku, poukaz může být objednatelem darován nebo
                                  využit samotným objednatelem, lze zakoupit na Portále, jde o jakousi „vstupenku“ na
                                  Zážitek
ZÁJEMCE            - jednotlivec, dvojice či skupina přátel, rodina či firma, jež má zájem o účast na Zážitku
ZÁKAZNÍK         - Zájemce, který si pro sebe či za účelem obdarování známého zakoupil Poukaz. Držitel
                                 poukazu je „Obdarovaný“
ÚČASTNÍK         - osoba, jež se účastní Zážitku. Účastník může být Zákazník sám, Obdarovaný nebo
                                 zákonný zástupce/doprovod nezletilého
POŘADATEL     - subjekt, který pořádá Zážitek
DODAVATEL    -  právnická nebo fyzická osoba, podnikatel, jež dodává Zážitek. Některé Zážitky jsou
                                 produktem externích partnerů. V takovém případě Agentura prodává jejich produkty.
VYBAVENÍ         - věc/pomůcka/výstroj/náčiní/, jež se během Zážitku používá, přičemž nezáleží na tom,
                                zda jde o věc či soubor věcí Zákazníka nebo Pořadatele
MODERÁTOR  - odborník, jež je fyzicky přítomen na Zážitku, pověřený zástupce Dodavatele
SMLOUVA         - za Smlouvu se považuje smlouva o Zážitku (dále jen „SoZ“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze SoZ, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi Zákazníkem a Agenturou, kterou provozuje společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895 (dále jen „Agentura“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.


1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.  Není-li v detailu Zážitku na Portále uvedeno jinak, má se za to, že pořadatel Zážitku je Agentura sama.
1.2.  Za SoZ se považuje i objednávka, přičemž nezáleží, zda byla provedena ústně, písemně nebo elektronicky. Za SoZ se považuje objednání Zážitku Zákazníkem na Portále, vyplnění online formuláře či zakoupení Poukazu na Portále.
1.3.  Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří SoZ, tyto VOP a popis Zážitku na Portále (dále jen „Smluvní rámec“).
1.4.  Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž popis/podmínky Zážitku na Portále mají přednost před VOP či obecnými podmínkami. 
1.5.  Agentura se na základě SoZ zavazuje Zákazníkovi obstarat nebo dodat Zážitek uvedený na Portále, případně propagovaný a zveřejněný na sociálních sítích, webových portálech či propagačních materiálech obchodních partnerů či Dodavatelů, případně sjednaný individuálně, a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.
1.6.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Zážitku, všech objednaných příplatků, případně další plnění, to vše řádně a včas v souladu s popisem Zážitku na Portále, VOP a dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.
1.7. Je-li pořadatel Zážitku Dodavatel přímo, bude v detailu Zážitku uvedeno jméno Dodavatele a IČ.
Bude-li se jednat o produkt cestovního ruchu, bude Zájemci zaslána smlouva o zájezdu. Smlouvu o zájezdu uzavírá Zájemce s Dodavatelem napřímo (Agentura se nestává dodavatelem zájezdů, v takovém případě figuruje jen jako zprostředkovatel).

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.  SoZ může být uzavřena ústně i písemně (např. elektronická pošta či komunikace skrz mobilní aplikace), nebo prostřednictvím objednávkového/rezervačního systému na Portále. Provede-li Zákazník objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem odeslání dat z objednávkového formuláře zpracovateli. Objedná-li Zákazník Zážitek použití prostředků elektronické komunikace, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem doručení zprávy Agentuře.
2.2.  Objednatel podpisem SoZ nebo smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  dokumenty tvořícími Smluvní rámec a  souhlasí s nimi, zároveň prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i  případné další osoby, v jejichž prospěch se SoZ nebo smlouva o zájezdu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Pokud Objednatel uzavírá SoZ nebo smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném Zážitku. Uzavírá-li Objednatel smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilých na všech částech Zážitku.
2.3.  Uzavírá-li Objednatel smlouvu i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zážitku a předání potřebných informací pro účast na Zážitku (osobní údaje, číslo občanského průkazu či pasu atd.).
2.4.  Obdrží-li Agentura novou objednávku či návrh smlouvy v době, kdy je požadovaný termín Zážitku již plně obsazen, a pokud již Objednatel zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Objednateli buď jiný termín shodného Zážitku, nebo navýšení kreditu při zákaznickém účtu. Nepřijme-li Objednatel nabídku Agentury ohledně čerpání objednaných služeb v jiném termínu a odmítne-li Objednatel navýšení kreditu, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu finanční plnění, jež od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.

3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A VÍZA
3.1.  Zájemce je před objednáním Zážitku či doplňkových služeb povinen si zjistit podmínky Pořadatele související s účastí na Zážitku, zejména, ne však výlučně, požadavky na zdravotní stav, fyzickou kondici, odolnost či zkušenost účastníků, odborné či jazykové znalosti, informace o pasových a  vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou u konkrétního Zážitku požadovány. Výše uvedené informace Agentura přednostně zveřejňuje v detailu Zážitku na Portále nebo si je Zájemce před objednáním Zážitku vyžádá. Uvedené údaje o zajišťování víz a  bezvízovém styku na webu a v materiálech Agentury se vztahují na občany České republiky, ostatním Zákazníkům sdělí Pořadatel/Dodavatel tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud Pořadatel/Dodavatel v rámci konkrétního Zážitku nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k  navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na Zákazníky cestující s českým pasem. Účastník Zážitku cestující s jiným než českým pasem je povinen si sám zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí.
3.2.  Objedná-li Zájemce Zážitek, má se za to, že se důkladně seznámil s charakterem Zážitku a ten objednává pro osobu, která ve všem splňuje požadavky na účast. Agentura si vyhrazuje právo neumožnit výměnu Zážitku za jiný nebo navrátit Objednateli/Zákazníkovi cenu Zážitku z důvodu, že účastník nesplňuje podmínky účasti na Zážitku, nerozhodno, zda se jedná o samotného objednatele nebo obdarovaného, přičemž není podstatné, zda o překážce objednatel věděl či nikoliv a zda již existovala v době objednání Zážitku nebo vznikla až poté.
3.3.  Agentura si vyhrazuje právo nepovolit účast na Zážitku nebo jeho části takovým Zákazníkům či jejich doprovodu, pro které by jejich účast mohla znamenat riziko, zhoršení zdravotního stavu nebo kteří by svou účastí mohli omezit hladký průběh Zážitku, oddálit plánované ukončení Zážitku, omezit ostatní Účastníky či Moderátory. Agentura/Pořadatel si vyhrazuje dále právo nepovolit účast takovým osobám, u kterých se domnívá, že by jejich účast mohla způsobit škodu na majetku Pořadatele či třetí strany, znečistit životní prostředí, ohrozit bezpeční jiných Účastníků či Moderátorů, nerozhodno, zda je během Zážitku používáno Vybavení Zákazníka nebo Pořadatele.

4. POTVRZENÍ O ÚČASTI A PODROBNÉ POKYNY
4.1.  Agentura může Objednateli po uzavření SoZ vystavit buď Poukaz, nebo potvrzení o účasti na Zážitku (dále jen „Potvrzení“) obsahující důležité údaje o Zážitku. Za Potvrzení se považuje i emailová zpráva nebo uzavřená smlouva o zájezdu a doklad o zaplacení celkové ceny Zážitku.
4.2. Potvrzení Zákazník obdrží po zaplacení plné ceny Zážitku včetně všech doplňkových služeb či příplatků, které si objednal.
4.3. V případě, že si Objednatel vybral z předem sestavené a prezentované nabídky Agentury na Portále, Agentura po uhrazení plné ceny Zážitku zašle Objednateli emailem potvrzení o právu čerpat služby (voucher). Objednává-li Zájemce od Agentury služby, které se stavějí poptávajícímu Zájemci „na míru“ jeho potřebám, smí si Zájemce během objednání vyžádat od Agentury vystavení dárkového Poukazu, jež je zasílán emailem jako PDF. Agentura automaticky nezasílá Objednateli Poukaz v případě, kdy jej Objednatel výslovně neobjednal. Fyzické odeslání tištěného poukazu v listinné formě je Agenturou zpoplatněno.
4.4.  Návrh smlouvy o zájezdu podepsaný Zákazníkem může být Dodavateli či jejímu zástupci doručen poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace smlouvy o zájezdu Zákazníkovi. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzniká, jakmile Dodavatel Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu. Zákazník společně s  návrhem smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření doloží Dodavateli doklad o zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku (dle pokynů Pořadatele). Zaplacení zálohy nebo plné ceny zájezdu je podmínkou účinnosti smlouvy o zájezdu.
4.5.  Informace o charakteru Zážitku jsou buď zveřejněny v detailu Zážitku na Portále, nebo mohou být upřesněny v pokynech k Zážitku (dále jen „Pokyny“), které Agentura či Dodavatel sdělí Zákazníkovi v den objednání nebo nejpozději 2 dny před konáním Zážitku. Neobdrží-li Zákazník Pokyny do 2 dnů před zahájením Zážitku, zavazuje se tyto neprodleně vyžádat od Agentury či Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Zákazník Pokyny k Zážitku obdržel.

5. CENA ZÁŽITKU A PLATBY
5.1.  Základní cena Zážitku včetně výčtu všech objednaných doplňkových služeb či příplatků bude Zákazníkovi sdělena buď před objednáním na Portále, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, nebo bude uvedena ve Smlouvě. Ceny jsou uváděny jako koncové - nejsme plátci DPH.
5.2.  Základní cena Zážitku zahrnuje jen takové služby, které jsou uvedeny v popisu Zážitku na Portále či v propagačních materiálech Agentury. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty i další doplňkové služby a slevy, které budou Zákazníkovi sděleny nebo jsou uvedeny na Portále či ve Smlouvě.
5.3.  Cena nemusí zahrnovat dodatečné, variabilní či dobrovolné náklady, např. kapesné, pronájem pozemků, vjezd, parkovné, stravu či občerstvení.
5.4.  Objednatel se zavazuje zaplatit Agentuře cenu objednaného Zážitku včetně zvolených příplatků v době k tomu určené a dle pokynů konkrétního Zážitku. Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny, jež jsou předepsány u konkrétního Zážitku, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury.
 5.5.  Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží.  V případě neuhrazení plné ceny Zážitku nebo doplatku ceny má Agentura právo odstoupit od SoZ. Zákazník bude vyrozuměn a přijatá záloha ponížena o odstupné bude Zákazníkovi vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka.
5.6.  V  případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 14 dnů před poskytnutím služeb je Zákazník povinen uhradit plnou cenu Zážitku již při uzavření SoZ.
5.7.  Není-li uvedeno jinak, Zákazník hradí cenu Zážitku Agentuře, nikoli Dodavateli. Cenu Zážitku může Zákazník uhradit bankovním převodem, kartou, složenkou nebo v hotovosti na doručovací adrese/ v provozovně Agentury.
5.8.  Objednatel bere na vědomí, že Agentura/Pořadatel automaticky nedoplňuje počet účastníků nebo Vybavení na Zážitku do maximálního/optimálního počtu a proto je Agentura povinna Objednateli účtovat náklady spojené s dopravou Výstroje, vjezdem, pronájmem pozemků, ubytováním či stravou v takovém rozsahu, jak je uvedeno v popisu Zážitku, vždy však musí Objednatel/Zákazníci svými platbami pokrýt veškeré tyto náklady na straně Agentury/Pořadatele. Zákazník, jež zrušil již jednou potvrzený termín konání Zážitku je povinen uhradit veškeré náklady, které Agentuře způsobil v souvislosti s jeho původní rezervací a změnou v termínu konání Zážitku (jako např. náklady související s dopravou, pronájmem pozemků, vjezdem, vstupné, strava, ubytování, povolení atp.)

 

6. REZERVACE TERMÍNU
6.1.  Zájemce si buď zakoupí poukaz na Zážitek, který má pevně daný termín konání, nebo si zakoupí Poukaz na Zážitek bez pevně stanoveného termínu s tím, že termín konání Zážitku bude dodatečně domluven.
6.2.  Termín pro Zážitky privátní (soukromé) domlouvá Zákazník vždy s Pořadatelem tak, aby se termín hodil i Moderátorovi a byl v souladu s platností Poukazu. Termín navrhuje Pořadatel tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi Moderátorů, přičemž se pokusí vyhovět preferencím Zákazníka. Termín nesmí být stanoven nad rámec platnosti Poukazu.
6.3.  Vytvořil-li Zákazník skupinu, která splňuje minimální počet účastníků pro stanovení individuálního termínu, může Zákazník s Dodavatelem domluvit extra termín. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi Moderátorů a platností Poukazu.
6.4. 
Koordinátor je pracovník Agentury, jež má na starost komunikaci se Zákazníky, zejména uplatňování Poukazů a rezervaci termínu konání Zážitků v případě, kdy je dodavatelem samotná Agentura.

7. ÚČAST
7.1.  Zákazník se zavazuje jednat v souladu, dodržovat instrukce a doporučení, jež jsou uvedeny v Pokynech a popisu Zážitku na Portále, zejména požadavky na typ Vybavení, zdravotní způsobilost, ošacení atp. Dodavatel/Moderátor má právo vyloučit Účastníka z účasti na programu Zážitku zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho Vybavení, ošacení, zdravotní stav, fyzická kondice či zkušenosti nesplňují požadavky na účast stanovené Pořadatelem. V případě, že dojde k vyloučení Zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v pokynech nebo Smlouvě (resp. celého Smluvního rámce) Zákazníkem, nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy, navrácení ceny Zážitku nebo její části, náhradu jakékoli škody, ani jiné plnění či náhrady.
7.2.  Účastník si před zahájením Zážitku prostuduje Dodavatelem předložené dokumenty (účastnické podmínky), ve kterých se seznámí s možnými riziky. Pořadatel si vyhrazuje právo nezačlenit do aktivity/programu Zážitku takové Zákazníky, kteří svým vlastnoručním podpisem nestvrdili souhlas s podmínkami účasti, bezpečnostními pravidly atp. Účastníci i jejich doprovod v průběhu Zážitku jednají v souladu s dobrými mravy, řídí se obecně platnými předpisy a legislativou, účastnickými pokyny, pravidly, doporučením Moderátorů či zástupců Pořadatele, přičemž jsou povinni uposlechnout jejich výzev. Osoby, jež jsou přítomné na Zážitku/Účastníci, se k sobě navzájem chovají ohleduplně a laskavě, vycházejí si vstříc, jsou trpěliví, navzájem si pomáhají a předcházejí jakýmkoliv újmám na zdraví, škodě na majetku či životním prostředí.
7.3.  Zmešká-li Zákazník úvodní zaškolení z důvodu svého pozdního příchodu, má Dodavatel/Moderátor právo vyloučit takového Zákazníka z dalšího programu z důvodu bezpečnosti ostatních Účastníků a jeho vlastní.
7.4.  V popisu Zážitku jsou uvedeny podmínky (minimální počet Účastníků, klimatické podmínky), za kterých se Zážitek koná. Není-li splněna podmínka minimálního počtu Účastníků nebo nejsou-li vhodné klimatické podmínky, bude termín konání Zážitku ze strany Pořadatele zrušen.
7.5. Nezruší-li Pořadatel termín vyhlášeného Zážitku, má se za to, že termín proběhne a to i v případě, kdy Pořadatel nezašle Zákazníkovi SMS či emailové potvrzení o konání Zážitku. Má-li Zákazník potřebu si termín konání u Pořadatele potvrdit, zavazuje se kontaktovat Dodavatele či Moderátora a ověřit si konání Zážitku v stanoveném termínu, neučiní-li tak, Pořadatel s účastí Zákazníka automaticky počítá. Neúčastní-li se Zákazník z jeho strany již jednou potvrzeného termínu, cena Zážitku bez jakékoliv náhrady propadá. Dorazí-li Zákazník na předem stanovené místo srazu později, není Pořadatel povinen na něj čekat nebo jej začlenit do zbývající části Zážitku v případě, kdy to již není možné či bezpečné. Pořadatel není povinen se zahájením čekat na všechny Zákazníky nebo členy skupiny Objednatele. Párové či skupinové zážitky budou zahájeny bez opozdilců (s menším počtem Účastníků). Opozdilci nemají nárok na jakékoliv náhrady, služby nebudou čerpat v jiném časovém okně téhož dne, v náhradním termínu a nemají ani nárok na navrácení poměrné části Zážitku či jinou refundaci/kompenzaci.
7.6.  Zákazník má právo svou účast na Zážitku kdykoliv zrušit. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny v popisu daného Zážitku a jsou nadřazeny obecným rezervačním a storno podmínkám.
7.7.  Zruší-li Zákazník svou účast ve lhůtě, jež je v souladu s podmínkami daného Zážitku, dostane možnost se Zážitku účastnit v termínu náhradním. Agentura si vyhrazuje právo takovému Zákazníkovi navýšit kredit při zákaznickém účtu na Portále o hodnotu Zážitku v případech, kdy:

již odbavila většinu podobných Zákazníků,

již neplánuje vyhlásit nový termín,

v budoucím období již nebude spolupracovat s daným Dodavatelem, z jiných organizačních důvodů.

Za kredit si může Zákazník na Portále zakoupit shodný Zážitek nebo Zážitek jiný. Zruší-li Zákazník účast mimo lhůtu k tomu stanovenou v popisu Zážitku (méně, než X dní před zahájením Zážitku), nemá nárok na náhradní termín, navrácení ceny Zážitku či jiné kompenzace. Výše uvedené platí pro SoZ, nikoliv pro smlouvy o zájezdu, které se řídí pravidly pro cestovní ruch.
7.8.  Rušení rezervovaného termínu je možné přímo u Dodavatele nebo na: < hry@bavimehrou.eu >.
7.9. Agentura si vyhrazuje právo nedodat Zážitek Zákazníkovi v období, po které vládní nařízení koliduje s charakterem objednaného Zážitku. Agentura přeruší poskytování takových služeb, které nesplňují podmínku maximálního počtu osob, jež se může setkat, druh akce atp.
7.10.  Agentura není povinna dodat Zákazníkovi Zážitek v případě, kdy:

Zákazník nepožádal o dodání služeb v takovém termínu, který byl uveden v popisu Zážitku,

Zákazník se Agentuře/Dodavateli/Moderátorovi ozval méně, jak 10 dní před koncem platnosti poukazu a v možnostech Pořadatele není dodat službu (již nelze stanovit termín konání Zážitku, Pořadatel již odbavil všechny ostatní Zákazníky a pokud by se stanovil nový termín, nebyla by splněna podmínka minimálního počtu účastníků),

vypršela platnost poukazu.

7.11.  Agentura si vyhrazuje právo kompenzovat hodnotu poukazu formou navýšení zákaznického kreditu takovému Zákazníkovi, kterému nemohla dodat služby z těchto důvodů:

Dodavatel ztratil oprávnění poskytovat dané služby nebo přestal podnikat,

Moderátor se zotavuje po úraze nebo je nemocný, přičemž délka neschopnosti dodat služby přesahuje
dobu platnosti poukazu,

Dodavatel ukončil spolupráci s Agenturou a není v jeho možnostech odbavit vystavené Poukazy.

Agentura refunduje cenu Zážitku formou zákaznického kreditu, kredit lze využít po dobu 30 dní od jeho připsání.

 

8. ZVÝŠENÍ CENY ZÁŽITKU
8.1.  Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením Zážitku dojde ke zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní/přístavní poplatky, směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku v průměru o více než 5 %. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení od Smlouvy.
8.2.  Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena Zážitku o  rozdíl mezi původně kalkulovanými a  skutečně vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz CZK použitý při kalkulaci ceny Zážitku v průměru o více než 5 %, cena Zážitku se navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a  cenou podle aktuálního kurzu, minimálně však o 4 %. Ceny uváděné Agenturou u jednotlivých Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných rok před plánovaným dnem zahájení Zážitku.
8.3.  Agentura musí písemné oznámení o zvýšení ceny Zážitku odeslat Zákazníkovi nejpozději 5 dní před zahájením Zážitku. Zákazník je povinen navýšení ceny Zážitku uhradit do 2 dnů od doručení oznámení. Ustanovení článku 8.1. a 8.2., které se týká předpokládané ceny jízdenek/letenek/poplatků za ubytování není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena jízdenek/letenek/ubytování vyšší než předpokládaná cena, je Agentura oprávněna zvýšit cenu Zážitku vždy.

 

9. ZMĚNA SMLOUVY
9.1.  V případě změny Smlouvy na základě přání Zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 14 dní před zahájením Zážitku je Agentura oprávněna účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek 500 CZK za každou takto požadovanou změnu. Požadavek Zákazníka na změnu Zážitku (jiný termín, jiný typ Zážitku) se považuje za odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
9.2.  Je-li Agentura nucena z  objektivních důvodů (např. živelná pohroma, ozbrojený konflikt, pandemie, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v  cílovém či přestupním místě Zážitku nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt Moderátora, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, navrhne Agentura Zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena Zážitku, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 2 dnů od dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.
9.3.  Agentura/Pořadatel je oprávněn provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Pro odstoupení od Smlouvy bez úhrady odstupného nejsou důvodem nepodstatné změny programu. Pro vyloučení pochybností, změna v typu dopravního prostředku či Vybavení, než je uveden v popisu Zážitku či vyobrazen na fotografiích, pořadí jednotlivých částí programu, navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu Zážitku. Agentura a Zákazník se v případě outdoor Zážitků dohodli, že termín konání může být odložen na den, kdy k tomu budou vhodné klimatické podmínky (zejména stav povrchu atp.) a že celková délka Zážitku provedená v  souvislosti se změnou termínu zahájení či ukončení vícedenních Zážitků může být změněna až o 2 dny, přičemž tyto změny se nepovažují za změnu Smlouvy.
9.4.  Nesouhlasí-li Zákazník se změnou SoZ, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v co nejbližším termínu a  kvalitě, případně náhradní termín původně zvoleného Zážitku. Pokud se Agentura se Zákazníkem dohodne na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové smlouvy.
9.5.  Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně zcela nebo z části služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny Zážitku nebo navrácení části Zážitku za nevyužité/neodebrané služby či příplatky.
9.6.  V případě, že si Zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k Zážitku sám (zejména využití vlastního Stroje během Zážitku, dopravu na místo konání Zážitku, jízdenku či letenku), činí tak i po souhlasu Agentury na vlastní odpovědnost. Agentura nehradí žádné více náklady vzniklé změnou či zrušením termínu Zážitku nebo úpravou programu.


10. ZÁKAZNICKÁ SEKCE A KREDIT
10.1.
 Zákaznická sekce je zabezpečená sekce Portálu, odkud si Zájemci objednávají Zážitky a rezervují účast na konkrétních termínech konání Zážitků. Nejprve je nutné, aby Zájemce vyplnil registrační formulář (vytvořil si Zákaznický účet). Při procesu zakládání účtu si Zákazník volí unikátní přístupové údaje. Po přihlášení do Zákaznické sekce získá Zákazník přehled o stavu svého kreditu, objednávek a plateb. Sekce Zákazníkům umožňuje  aktualizovat poskytnuté údaje a změnit nastavení pro příjem zpráv. Zákazník může pozastavit příjem newsletteru či pozvánek k budoucím událostem v okolí, trvale smazat účet a poskytnuté osobní údaje. 
10.2.  Každý Zájemce má právo si předplatit služby. Pro předplacení služeb slouží Kredit (dále jen „Kredit“). Kredit se předplácí tak, že Zájemce poukáže na účet Agentury libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem svého Zákaznického účtu.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li Zákazník částku 500 Kč, bude mu navýšen kredit o 500 bodů. Aktuální výše Kreditu je zobrazena v Zákaznické sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno).
10.3.  Je-li cena Zážitku nižší, jak aktuální výše Zákaznického Kreditu, lze objednávku uhradit zcela Kreditem. V takovém případě systém Zákazníkovi poníží výši Kreditu o cenu objednaného Zážitku. Je-li cena Zážitku vyšší, jak výše Zákaznického Kreditu, systém Zákazníkovi vyměří doplatek, jež je roven rozdílu mezi cenou Zážitku a hodnotou Kreditu. Výše Kreditu je Zákazníkovi upravena na nulu.
10.4.  Kredit slouží ke kompenzaci za takové Zážitky, které byly zrušeny ze strany Agentury. Kredit lze využít na uhrazení služeb Agentury. Agentura si vyhrazuje právo omezit platnost Kreditu, který dobrovolně daruje Zákazníkům v souvislosti s refundací za nevyužité služby nebo vyhlášenými akcemi Agentury. Agentura po připsání Kreditu sdělí, jak dlouhou platnost pro daný Kredit nastavila. Kredit nelze Zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost Zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného Zákazníka.

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY
11.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí Zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě Zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí Zákazník včas, spolu s prohlášením nového Zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na Zážitku. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 10 dnů před zahájením Zážitku.
11.2.  Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Zážitku a  manipulačního poplatku 500 CZK za změnu účastníka Zážitku, případně úhrady dalších nákladů, které Agentuře v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou (zejména poplatku za změnu víza, vstupného, jízdenky, letenky atp.).

 

12. ZRUŠENÍ ZÁŽITKU, ODSTOUPENÍ
12.1.  Realizace termínu konání Zážitku ze strany Agentury je podmíněno dosažením minimálního počtu Účastníků, jež je uvedeno v detailu Zážitku na Portále.
12.2.  Agentura je povinna informovat Zákazníka formou SMS či elektronické zprávy o zrušení Zážitku z důvodu nedosažení minimálního počtu Účastníků nejpozději v den před zahájením Zážitku, jde-li o Zážitek jednodenní. V tomto případě bude Zákazníkovi umožněno se Zážitku účastnit v náhradním termínu.
12.3.  Agentura má právo na zrušení Zážitku, jestliže ji v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, a o zrušení Zážitku uvědomí Zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zážitku. Bude-li termín zrušen ze strany Agentury, smí si Zákazník v rámci platnosti Poukazu vybrat náhradní termín konání.
12.4.  Zákazník může před zahájením Zážitku od smlouvy odstoupit kdykoli, Agentura jen tehdy, porušil-li Zákazník svou povinnost. V popisu Zážitku na Portále jsou uvedeny konkrétní rezervační a stornovací podmínky pro daný Zážitek. U Zážitků s předem stanovenými termíny lze řádný nebo náhradní termín vybírat pouze z vyhlášených termínů a v rámci platnosti Poukazu.
12.5.  Zrušila-li Agentura Zážitek z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne Zákazníkovi náhradní termín či Zážitek, který bude odpovídat tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech Agentury takový Zážitek nabídnout.
12.6. Odstoupí-li od smlouvy Zákazník z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Agentury, zaplatí Agentuře odstupné. Stejné odstupné Zákazník zaplatí, odstoupí-li od Smlouvy pro porušení povinnosti Zákazníka.
12.7.  Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

 

13. ODSTUPNÉ
13.1.  Nedostaví-li se Zákazník v předem domluveném čase na smluvené místo srazu, zmešká odjezd nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy Zážitek nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši plné ceny Zážitku.
13.2.  Nemohl-li Pořadatel dodat Zážitek Zákazníkovi v plném rozsahu nebo dodal-li Pořadatel Zákazníkovi neúplné služby; nebo byl-li několikadenní Zážitek zkrácen o více, jak dva dny, nabídne Agentura Zákazníkovi kompenzaci ve formě navýšení Zákaznického Kreditu o rozdíl ceny Zážitku a skutečné náklady. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury/Dodavatele a  smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním přepravcům/poskytovatelů služeb.
13.3. Pokud Zákazník již na základě Smlouvy provedl úhradu nebo její část a Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; Agentura případně Zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo Zákazník neprodleně doplatí Agentuře rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
13.4. Pokud součástí Zážitku není přeprava, a  tudíž cena za dopravu není zahrnuta do ceny Zážitku, a  Agentura přesto pro zákazníka v souladu se Smlouvou zajišťuje nákup a zajištění přepravy, zavazuje se Zákazník nahradit Agentuře/Dodavateli veškeré náklady, které jí v souvislosti se zajišťováním přepravy vznikly.

 

14. VADY ZÁŽITKU A REKLAMACE
14.1.  V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí Zákazník tuto skutečnost Agentuře, a  to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Zákazník neprodleně kontaktuje zejména hlavního Moderátora, případně příslušného zástupce Pořadatele. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce Pořadatele odmítne, zavazuje se Zákazník sepsat s Moderátorem nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zážitku obsahující alespoň: osobní údaje Zákazníka, popis vady Zážitku a případný návrh na její odstranění a vyřízení požadavku.
14.2.  Agentura/Pořadatel ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí Pořadatel Zákazníkovi rozdíl v ceně formou navýšení Zákaznického Kreditu.
14.3.  Žádá-li Zákazník slevu, musí tak učinit u Agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dní od skončení Zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z  ceny Zážitku, dojde-li k okolnostem na straně Zákazníka, na základě kterých Zákazník Zážitek nebo jeho část nevyužije.
14.4.  Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. V případech, kdy Zákazník čerpá služby bez přítomnosti Moderátora/Pořadatele, je povinen dbát též na včasné uplatnění svých nároků vůči poskytovatelům služeb (např. hotelu).
14.5.  Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena v průběhu Zážitku (na místě).

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1.  Zákazník má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Agenturou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Objednal-li Zákazník Zážitek na předem stanovený termín konání, nelze využít právo na odstoupení ve lhůtě 14 dnů.
15.2.  Oznámení o odstoupení může Zákazník zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak do datové schránky či na doručovací adresu Agentury, uvedenou v záhlaví.
Zákazník smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový
formulář:
         Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy
         Adresát: SPORTKURZ s.r.o.; Tázlerova 251, 511 01 Turnov
        Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy www.bavimehrou.cz
        E-mailová adresa:      ; Mobilní tel.:      ; Číslo objednávky, kód poukazu či termín objednané události:      ;
15.3.  Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Agentuře.
Akt odstoupení ze strany Objednatele nezbavuje Objednatele povinnosti Agentuře uhradit náklady související s organizací a jiné výlohy. Odstoupit nelze v případě, kdy Agentura/Dodavatel již práci odvedl a službu dodal. Na vyřazení poskytnutých údajů Objednatele z databáze má Agentura 30 denní lhůtu.

16. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH DALŠÍ POVINNOSTI
16.1.  Zákazník je mimo jiné povinen:

mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území; sdělit 
Pořadateli s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na Zážitek, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;

dodržovat právní předpisy navštívených států;

uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu Zážitku, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zážitku (převážně Zážitky konané v zemích mimo ČR);

dodržet místo nástupu (vyzvednutí), které Pořadateli sdělil;

dbát pokynů Instruktorů na samotném Zážitku, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat Pořadatele o  své plánované trase (má-li Pořadatel podezření na nedostatečné zkušenosti nebo vybavení Účastníka, má právo Účastníkovi tuto trasu nebo výjimku nepovolit a zakázat);

předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého Účastníka v průběhu Zážitku;

v případě, že Pořadatel zajišťuje víza, poskytnout zástupci Pořadatele cestovní pas v termínu určeném Pořadatelem;

sdělit Agentuře a Pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti Zákazníka na konkrétním Zážitku, zejména případná zdravotní omezení, přičemž Agentura je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu se Zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;

chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy, kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Agentury, příroda a okolní prostředí.

16.2.  Zákazník je povinen zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.
16.3.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, se zúčastňuje Zážitku, případně sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na Zážitku přítomni specializovaní sportovní instruktoři.
16.4. Je-li Účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti charakteru Zážitku, je Pořadatel oprávněn vyloučit Účastníka ze Zážitku, sportovní aktivity či programu, zakázat mu konkrétní část programu či trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti své vlastní či jiných Účastníků Zážitku. V krajním případě může Pořadatel Zákazníka vyloučit ze Zážitku, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo omezuje či ohrožuje harmonogram či zdraví ostatních Účastníků, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na Zážitku nebo jeho části nepovažuje za porušení Smlouvy ze strany Agentury.
16.5.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejména ošacení, obuv, technické vybavení, očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od smlouvy. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech Agentury, jsou pouze informační, Zájemce je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.
16.6.  Zákazník prohlašuje (i ve vztahu ke všem jím přihlášeným Účastníkům), že:

si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zážitku,

bude respektovat pokyny Pořadatele, jejich zástupců a Moderátorů Zážitku,

umí plavat, v případě, že se jedná o Zážitek na vodě,

bude řádně používat veškeré zapůjčené/poskytnuté sportovní/bezpečnostní vybavení,

se před a v průběhu konání Zážitku zdrží požívání alkoholu a omamných látek.


17. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
17.1.  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Účastníků, Agentur, Pořadatele atd.
17.2.  Agentura odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její smluvní Dodavatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Agentury. Agentura neodpovídá ani za škody vzniklé v  souvislosti s  vízovými a  jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států, ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.
17.3.  Povinnost Agentury hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, která pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o  sjednocení některých pravidel o  mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o  přepravě cestujících a  jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a  Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a  zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.
17.4.  Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, např. poškozením Vybavení, dopravního prostředku, vybavení nebo ubytovacích prostor, znečištěním životního prostředí, dále náklady vzniklými v  souvislosti s  pomocí nemocnému nebo zraněnému Účastníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, zajištěním dopravy a ubytování navíc, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit.

18. UBYTOVÁNÍ, JÍZDNÉ, LETENKY
18.1.  Pokud je v detailu Zážitku v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena ubytování/jízdného/letenek, má Agentura/Pořadatel právo požadovat od Zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena ubytování/jízdenek/letenek včetně poplatků je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozí zkušenosti.
18.2.  Agentura/Pořadatel rezervuje či kupuje ubytování/jízdenky/letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu Účastníků potřebného k uskutečnění Zážitku. Před rezervací či nákupem ubytování/jízdenek/letenek má Agentura právo požádat o navýšení základní zálohy dle článku 7.1. o reálnou cenu včetně poplatků. Opožděné uhrazení zálohy/doplatku může zapříčinit zdražení ubytování/jízdenek/ letenek a v tomto případě má Agentura/Pořadatel právo požadovat úhradu rozdílu ceny od Zákazníka.
18.3.  V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní či návratové místo na/ze Zážitku či jiný termín vyzvednutí/výstupu/zahájení/ukončení Zážitku se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné výši příplatku, který se odrazí na celkové ceně Zážitku.
18.4.  Agentura má právo dle potřeby ve výjimečných případech změnit místo nástupu či výstupu, dopravní prostředek nebo přesunout avizovaný odlet a přílet z letiště původního na letiště blízké a případné transfery zajistit pozemní dopravou.
18.6.  Odstupné a náhradu nákladů vynaložených na letenky a transfery upravuje popis daného Zážitku.

19.  OSOBNÍ ÚDAJE
19.1.  Zpracovatel osobních údajů používá profilování. Profilování je jakákoli forma 
automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. vyhodnocení zájmů, osobních preferencí, místa pobytu, zdravotního stavu či ekonomické situace pro účely nabídky vhodné služby.

20. SOUHLASY
20.1.  Zákazník podpisem SoZ uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zážitku a k použití těchto záznamů v rámci propagačních materiálů Agentury a to jak v hmotné podobě, tak elektronické.  Udělení Zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.
20.2.  Výše uvedená ustanovení článku 20.1. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník smlouvu uzavřel. Podpisem SoZ Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 20.1. těchto podmínek i  za osoby (kteří se Zážitku účastní), přičemž podpisem smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
20.3.  Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na
 < ou@bavimehrou.cz
>.

21. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
21.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou má Zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na < www.coi.cz >.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1.  Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
22.2.  Zásady zacházení s osobními údaji řeší extra dokument, jež je zveřejněn na Portále.
22.3.  Zájemce prohlašuje, že před objednáním služeb Agentury či Dodavatele či před uzavřením SoZ si řádně přečetl všechny ustanovení těchto VOP, seznámil se s Zásadami ochrany osobních údajů a svou činnost a jednání přizpůsobí těmto podmínkám.
22.4.  Písemná forma je zachována též použitím elektronických prostředků, není třeba zaručeného elektronického podpisu. Zpráva elektronické pošty se považuje za doručenou první den po jejím řádném odeslání.
22.5.  Smlouva, práva a povinnosti vyplývající ze SoZ se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanskéh
o zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.
22.6.  Agentura a Zájemce/uživatel Portálu si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Agentura je oprávněna tyto VOP, Zásady ochrany osobních údajů a jiné směrnice jednostranně kdykoliv změnit či upravit a to i bez předchozího souhlasu Zájemce nebo Zákazníka.
22.7.  Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na Portále. Takto změněné VOP platí pro SoZ uzavřené po jejich zveřejnění. O případných změnách VOP a směrnic budou Zájemci/Zákazníci a držitelé poukazů informováni prostřednictvím zveřejnění na Portále. Znění nových VOP a směrnic je účinné ode dne jejich uveřejnění na Portále, není-li Agenturou stanoveno jinak.
22.8.  Agentura je povinna umístit aktuální VOP a směrnice na Portál, kde se s nimi může každý Zájemce o služby volně kdykoliv seznámit. Agentura není povinna informovat Objednatele/Zákazníka či držitele poukazu o změnách VOP či směrnic emailem či SMS. Agentura je povinna informovat Objednatele/Zákazníka či držitele poukazu o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 30 dní ode dne, kdy této změně došlo a to zveřejněním takových informací na Portále.
22.9.  Agentura smí oznámit Zákazníkovi, kterému ještě nebyly dodány služby či držiteli neodbaveného poukazu změny, za jakých Agentura/Dodavatel je schopen služby dodat (budoucí podmínky), takové podmínky či nové VOP budou zaslány emailem nebo prostředky elektronické komunikace, kterou na sebe Zákazník poskytl. V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou podmínek dodání, VOP, může do sedmi (7) kalendářních dní od doručení zprávy o takové změně svůj souhlas s užitím osobních údajů či SoZ vypovědět. V případě podání výpovědi, dle předchozího bodu, smlouva skončí uplynutím třech (3) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Agentuře.
22.10.  Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, SoZ nebo jiných smluv či směrnic jako celku. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.
22.11.  Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudy České republiky s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Agentura svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v soudním rozhodnutí ve lhůtách v něm uvedených. 
22.12.  Tyto VOP jsou účinné od 15.03.2022 a použijí se i pro účely poskytování služeb právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajícím.


Podmínky akce na zakázku

K dispozici v samostatném souboru: Podmínky akce na zakázku.